Wideo yşyklandyryjy we wideo yşyklandyryş üçin haýsy has gowy?

Haýsy wideo LED çyra we wideo çyrasyny saýlamaly?Bu, köp film we telewideniýe suratçylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan meselesi.Wideo çyralaryny nädip saýlamalydygyny gysgaça derňäň.

 

Film we telewideniýe düşüriş ýagtylyk we kölege sungatydyr.Everythinghli zady suratlandyrmak üçin ýagtylygy ulanyp, ahyrsoňy owadan surat emele gelýär we pursat bakylykdyr.Tebigy ýagtylygy ulanmagy öwrenmek, surata düşüriş endikleriniň ilkinji ädimi bolsa, emeli ýagtylygy nädip ulanmalydygyny we nädip laýyk gelmelidigini bilmek, ösen surata düşürmegiň täze ölçegi.

 

Has emeli ýagtylyk hemişe gowy däl we ýerlikli saýlaw suratlaryňyzy ýa-da wideolaryňyzy has gatlakly we aýdyň görkezer.Häzirki wagtda fotosuratda iň köp ulanylýan emeli yşyk LED wideo çyralarydyr.

 

Adaty akkor lampalar bilen deňeşdirilende, LED wideo lampalaryň az energiýa sarp etmegi, köp reňk temperaturasyny sazlamak we ýokary reňk görkeziji indeks ýaly köp artykmaçlygy bar!Diňe mowzugyň hakyky reňkini dikeltmek bilen çäklenmän, suratyň reňkini hem ajaýyp edip biler.

 

Wideo çyrasy wideo ýazga almak, mikro-film düşürmek we tekiz surata düşürmek üçin köp funksiýaly LED wideo çyrasydyr.Brightagtylygy 1200LM çenli, reňk temperaturasy 3200k-5600k sazlamany goldaýar, bu çeýe kombinasiýalar arkaly ulanyjylara dürli ýagtylyk effektlerini aňsatlyk bilen döredip biler.

 

Elektrik üpjünçiligi tertibi taýdan 4040mAh 3.85V polimer batareýasynda gurlan goşa elektrik üpjünçiligini goldaýar we iň ýagty re modeimde batareýanyň ömri 1,7 sagada ýetip biler.Şeýle hem, zarýad beriş enjamlary üçin uzak wagtlap batareýanyň ömrüni üpjün etmek üçin güýç banky hökmünde işlemek üçin USB bilen daşarky güýç bilen üpjün edilip bilner.

Which is better for video LED lighting and video lighting?

 


Iş wagty: Apr-06-2022Yzyna