Fotosurat maslahatlary: LED yşyklary surata düşürmegiň roly näme?

Näme üçin bulutly ýa-da pes ýagtylyk şertlerine takyk ünsi jemleýäris, ýöne emele gelen suratlar hemişe ýalpyldawuk, tekiz yşyksyz, jikme-jiklik ýok, teksturasy we tekiz äheňli bolýar.Näme üçin käwagt açyk howada surata düşenimde, adamlaryň täsir etmegi adaty, ýöne asman çakdanaşa ýa-da asman gök we ak görünýär, ýöne adamlar gaty garaňky?

 

Sebäbi belli bir şertlerde daşky gurşaw ýagtylygy ideal däl we düşürilen suratlar sanly kameranyň giňligine täsir edýär.Bu ýagdaýy gowulaşdyrmagyň köp usuly bar, ýöne iň amatly we täsirli usul, surata düşürilende fotografiki doldurgyç çyrasyny ulanmakdyr.

 

Surata düşürilende doldurgyç çyrasyny ulanmagyň peýdalary aşakdakylar:

1. Owadan kontur çyrasyny ýa-da saç çyrasyny görkeziň

2. Yşyk çyrasy bilen düşürilende ýagtylygy dolduryň

3. Gerekli ýagtylyk gatnaşygyny döretmek üçin doldurgyç çyrasynyň ulanylmagy suratçynyň ýagtylygy doly ýa-da bölekleýin dolandyrmagyna we ýagtylygyň bize zerur bolan ýagtylyk derejesini öndürmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

4. Asman garaňky bolansoň, baş gahrymanlaryň aňlatmasy täsir etmez ýaly, asman garaňky bolup biler.

 

Photography Tips: What is the role of photography LED lights?

Ajaýyp kontur çyrasyny ýa-da saç çyrasyny görkeziň, usul, dolduryjy çyrany adamyň aňyrsynda, adam bilen kameranyň arasynda goýmak we ýagtylygy, adamy we kamerany göni çyzykda goýmak, soňra bolsa çyrany ulanmakdyr. kamerada.Açar çyra hökmünde ulanylýan simwolyň öň tarapy.

 

Gerekli ýagtylyk gatnaşygy döretmek üçin, daşky gurşawyň ýagtylygy sanly kameranyň giňliginden aşa köp bolsa, ýagtylyk gatnaşygy azaltmak üçin simwolyň garaňky bölegini doldurmak üçin çyrany ulanyp bilersiňiz.Munuň tersine, portret bulutly günde daşardan çykarylsa, yşyk gaty tekiz we ýagtylyk gatnaşygy az bolany üçin, ýagtylyk gatnaşygyny ýokarlandyrmak üçin doldurgyç çyrasyny ulanyp bilersiňiz.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprelYzyna