DSLR fleşkasyny nädip dogry ulanmaly

DSLR-ler üçin çyra DSLR-leriň aýratynlyklaryna gaty laýyk gelýän “ikinji gün” ýalydyr.Fleşkanyň mowzugy yşyklandyrmakda başga-da köp funksiýasy bar.

 

Fleş ýagty sahnalarda hem täsirli

Temany garaňky gurşawda ýagtylandyrmak isleseňiz, ISO duýgurlygyny artdyryp bilersiňiz, ýöne fleşkany ulanmak has maslahat berilýär.Fleşkanyň ýeňil äheňi gün şöhlesine ýakyn bolup, mowzugy yşyklandyrmak bilen, arassa ýagtylygy bilen mowzugy reallaşdyryp biler.Fleş fleşiň wagty gaty gysga bolansoň, temanyň hereketini doňdurmak roluny hem oýnap biler.Içerde surata düşürilende, ýeterlik ýagty görünse-de, hakyky suratlar köplenç garaňky bolýar we käwagt içerki yşyklandyryş bilen dogry äheňi sazlamak kyn bolýar.Fleşkany ulanmak mowzugy aňsatlyk bilen ýagtylandyryp biler, şol bir wagtyň özünde çylşyrymly reňk äheňini düzetmegiň zerurlygyny aradan aýyrar.Fleşiň aýratynlyklaryny we mümkinçiliklerini özleşdirseňiz, ýapyk fotosurat hasam gyzykly bolýar.

How to use a DSLR flash correctly


Iş wagty: 21-2022-nji martYzyna