5 INNOWATIW DÜŞÜNJI ÇYKAN USULLAR

Portret suratlarynda gaty meşhur;gözellikde göni ýaýlymda hökmany bolmaly;makro fotosuratda başga bir dünýä;bu halka çyrasy.

 5 INNOVATIVE FILL LIGHT METHODS

1. Göni ýaýlymda yşyklandyryş

Ulanylyşy gaty ýönekeý, diňe ýagtylygy surata düşüriljek adamyň öňünde goýuň we kamera ýagtylyk tegelegiň ortasyna düşer.Jübi telefonyňyz bar bolsa, bu yşyk jübi telefonynyň eýesi bilen gelýär

 

Üzük çyralarynyň ýörite gurluşy

Softumşak gutusy bilen ony ýeňil çeşmä öwüriň, şonuň üçin wideo şekilleri köplenç deň derejede ýakylýar we gözellik janly ýaýlymçylar tarapyndan çuňňur söýülýän kölegelere eýe.Şeýle ýagtylyk bilen äýnek daksaňyz, yşyk görünmek aňsat.Şonuň üçin äýnek dakmazlyga we gözellik kontakt linzasyny ýa-da görünmeýän linzany getirmezlige synanyşýarys.Iň esasy zat, adamlaryň gözünde proýesirlenýän tegelek çyranyň gözleri has özüne çekiji owadan tutýan çyrany döretmegidir.Hudaý bar.

 

2. Mediýa yşyklandyrylyşy

Öz-özüňi görkezmek isleýärsiňmi?Yşyklandyryşyňyz ýok bolsa-da tapawudy ýok, şunuň ýaly halka çyrasy öli uçlary bolmazdan birmeňzeş yşyklandyryş üpjün etmek üçin predmetiň öňünde goýlup bilner, ýöne adaty surat çyrasy hökmünde başga ýerlerde hem ýerleşdirilip bilner.Mysal üçin, ony öň tarapyna goýýarys Iki çyraňyz bar bolsa, şolardan birini kömekçi çyra hökmünde ulanyp bilersiňiz we ony bu pozisiýa (çepden ýokarda çep) diagonaly ýagdaýda ýakyp bilersiňiz.45 ° Bu sag arka 45 °) çyra çyrasy hökmünde ýa-da sizi fonda aýyrmak we belli bir giňişlik duýgusy döretmek üçin fonda urup bileris.

 

3. Önümiň durmuşy

Lightagtylygyň bu görnüşi, daşarky bahalandyrmalary ýa-da önümiň ekranyndaky kiçijik wideolary düşürmek üçin hem örän amatlydyr.Elbetde, iýmit blogçysy bolsaňyz, iş amalyňyzy hem düşürip bilersiňiz.Lightagtylygy doldurmagyň usuly beýleki yşyklar bilen deňdir.Lightokarky yşyk, soňra bolsa öň tarapdaky yşyk, bu ähliumumy yşyklandyryş usuly gaty gowy, ýagny üstünden atanymyzda obýektiw göni halkanyň çyrasynyň ortasyndan atyp biler, zerur bolsa ony hem ýapyp bilersiňiz. yşyklandyryş aralygyna gözegçilik ediň.

 

4. Makro suraty

Makro surata düşürmegiň häsiýeti, makro obýektiw bilen surata düşürenimizde, düşürýän mowzugymyza ýakynlaşmalydyrys, şonuň üçin ýagtylygy ýakmak gaty kyn we obýektiw bilen petiklemek aňsat.Üzük çyralary arkaly yşyklandyryş.Obýektivi göni halka çyrasyna salyp bolýar, şonuň üçin käbir yşyklandyryş problemalary barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

 

5. Döredijilikli atyş

Ulanylýan halka çyrasy Teyeleec halkasynyň çyrasy bolup, ol iki tarapdan işleýär

Biri daşarky batareýa ýa-da elektrik üpjünçiligine göni baglanyşyk ulanylyp bilner

Şonuň üçin oýnamak üçin has köp ýerimiz bar

Onuň üsti bilen, gyzyklylygy artdyrmak we gaty gyzykly suratlar ýa-da wideo düşürmek üçin tötänleýin surata düşürip bileris.


Iş wagty: Mart-22-2022Yzyna