Habarlar

 • How to choose LED video light? Top 10 Tips for Buying LED Video Lights!
  Poçta wagty: 26-2022-nji aprel

  1. lightagtylyk çeşmesine serediň lightagtylyk çeşmesi, fotosuratyň yşyklandyryş täsirini kesgitleýän iň möhüm komponentdir.Häzirki wagtda esasy akymly LED fotosurat çyralary esasan yşyklandyryjylary ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanýar we yşyklandyryjylary granular LED lampa monjuklaryna we LED ýamalaryna bölmek mümkin.2.Lo ...Koprak oka»

 • Photography Tips: What is the role of photography LED lights?
  Poçta wagty: 18-2022-nji aprel

  Näme üçin bulutly ýa-da pes ýagtylyk şertlerine takyk ünsi jemleýäris, ýöne emele gelen suratlar hemişe ýalpyldawuk duýulýar, tekiz yşyk ýok, jikme-jiklik ýok, teksturasy we tekiz äheňleri ýok.Näme üçin käwagt açyk howada surata düşenimde, adamlaryň täsiri adaty, ýöne asman aşa ýa-da asman ...Koprak oka»

 • Which is better for video LED lighting and video lighting?
  Iş wagty: Apr-06-2022

  Haýsy wideo LED çyra we wideo çyrasyny saýlamaly?Bu, köp film we telewideniýe suratçylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan meselesi.Wideo çyralaryny nädip saýlamalydygyny gysgaça derňäň.Film we telewideniýe düşüriş ýagtylyk we kölege sungatydyr.Everythinghli zady görkezmek üçin ýagtylyk ulanyp, gözel ...Koprak oka»

 • How to use camera led photography fill light
  Iş wagty: 27-2022-nji mart

  Köp höwesjeň suratkeşler üçin LED fotosurat çyralary has köp ulanylmaly, sebäbi adaty çyralar bilen deňeşdirilende, fotosurat çyralary işlemek üçin has amatly, ululygy az, götermek aňsat we energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan LED yşyk çeşmelerini ulanmak has amatly. dostlukly, we c ...Koprak oka»

 • 5 INNOVATIVE FILL LIGHT METHODS
  Iş wagty: Mart-22-2022

  Portret suratlarynda gaty meşhur;gözellikde göni ýaýlymda hökmany bolmaly;makro fotosuratda başga bir dünýä;bu halka çyrasy.1. Göni ýaýlymda yşyklandyryş Ulanylyşy gaty ýönekeý, ýagtylygy göni surata düşüriljek adamyň öňünde goýuň, a ...Koprak oka»

 • How to use a DSLR flash correctly
  Iş wagty: 21-2022-nji mart

  DSLR-ler üçin fleş DSLR-leriň aýratynlyklaryna gaty laýyk gelýän “ikinji gün” ýalydyr.Fleşkanyň mowzugy yşyklandyrmakda başga-da köp funksiýasy bar.Fleş ýagty sahnalarda hem täsirli Eger mowzugy garaňky gurşawda ýagtylandyrmak isleseňiz, artdyryp bilersiňiz ...Koprak oka»

 • WHICH IS BETTER, LED FILL LIGHT OR FLASH?
  Poçta wagty: Mart-05-2022

  Fleşkanyň iň uly artykmaçlygy, obýekti derrew ýokary güýç bilen yşyklandyryp biler, şeýlelik bilen suratyň ýitiligi obýektiwiň iň ýokary derejesine ýeter we reňkde gyşarnyksyzlyk bolmaz.Adetmezçilikleri: Ilki bilen çyralary ulanmakda belli bir endik bolmaly.Alt ...Koprak oka»

 • WHY DO WE NEED PHOTOGRAPHY LIGHTS
  Iş wagty: 25-2022-nji fewral

  LED wideo çyralary sahnanyň yşyklandyryş gurşawyny gowulandyrýar, ýagtylygy pikirlerimize laýyklaşdyrýar we suratlary garaşyşlarymyza has laýyk edýär.Ikinji LED fotosurat çyrasynyň amaly ssenarilerine düşünenimizde, fotosurat çyralarynyň amaly ssenarileriniň ...Koprak oka»

 • How To Choose A Photography Fill Light
  Iş wagty: 22-2022-nji fewral

  Esasy yşyk, suratyň atmosferasyny görkezip, keşpleriň keşbini emele getirip, daşky görnüşiň gözelligine ýetip biler.Şol bir wagtyň özünde esasy ýagtylyk, daşky görnüşi, üstki gurluşy we gurluşyny açyp görkezýän esasy kölege sebäp bolýar.Ilkinji şöhleler aslynda ýa-da başga bir görnüşde ýerli çyradan gelýär ...Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/7