Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Esasy önümleriňiz näme?

Esasy önümlerimiz, Alýuminiý garyndysy LED çyrasy, alýumin garyndysy RGB / reňkli yşyk, halka doldurma çyrasy, adaty LED çyra we şuňa meňzeş esbaplar ýaly dürli wideo çyralary.

Töleg möhletiňiz näçe?

Esasan T / T bank geçirişini, Western Union we PayPal-ny kabul edýäris.

Iberýän INCOTERMS näme?

EXW ýa-da FOB.

Shük daşamagyňyzdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, synap göreris.Çig maldan ammarda haryt saklanyşyna çenli prosedurany berk gözden geçirýäris.

Shük daşamak hakda näme?

Hytaýda öz ekspeditoryňyz bar bolsa, harytlary ekspeditoryňyzyň bellenen salgysyna ibereris.Eger öz ekspeditoryňyz ýok bolsa, onda iberiş bahasyny belläris we iberişi size taýýarlarys.Shükleme görkezmeleriňizi berk ýerine ýetireris.

OEM & ODM hyzmatyny hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, şahsyýeti dizaýn, gözleg we önümçilik, önümçilik we transport hyzmatlaryndan hödürleýäris.OEM we ODM sargytlaryny hem alýarys.

MOQ näme?

Köp modeller üçin MOQ 500-1000pc-e baglydyr.

Gaplaýyşyňyz nähili?

Uzyn ýük daşama wagtynda zaýalanmazlygy üçin harydy gowy gaplarys.Gaplamak boýunça görkezmäňizi berk ýerine ýetireris.

Öňde baryjy wagt näçe?

Bu sargyt mukdaryna bagly, adatça kiçi sargyt üçin 3-5 gün gerek.OEM sargytlary üçin 20-30 gün töweregi wagt gerek.

Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, synagyňyzy we hiliňizi barlamak üçin nusgany size ibereris.Nusgalaryň hemmesi mugt däl, gepleşik geçirip bolýar.

Ilkinji hyzmatdaşlyk üçin gönüden-göni tölemek üçin özümizi arkaýyn duýýarys, näme etmeli?

Sargydy resmi web dükanymyzyň üsti bilen ýerleşdirip bilersiňiz.

Kepillik hyzmatyňyz näme?

Bir ýyl kepillik hödürleýäris, kemçilikli zatlaryňyzy alanymyzdan soň täzesini üýtgederis ýa-da onuň kemçiligini subut etmek üçin gysga wideo taýýarlap bilersiňiz, indiki tertipde täzesini ibereris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?